Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng 1ợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Iần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Iần thứ XXI cua Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng 1ợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Iần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Iần thứ XXI cua Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 
Đính kèm:
1.Chi thi so 05 cua UBND TP ve phat dong thi dua giai doan 2016-2020.pdf

Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng 1ợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Iần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Iần thứ XXI cua Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 05/CT-UBND Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 27/06/2016 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Loại văn bản Chỉ thị
Cấp ban hành Cấp Thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2021
  2. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2021
  3. Tổng kết trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn (2015 - 2020) phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2020 - 2025)
  4. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2020
  5. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019