Trích yếu nội dung
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Nội dung chi tiết
Nghị định số 56/2015/NĐ-CPvề đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Đính kèm:
1.56-ND.signed.pdf