Đăng ký lịch gặp lãnh đạo Đăng ký lịch gặp lãnh đạo

abcd

I. Đăng ký thông tin

Bước 1: Vào trang thông tin điện tử UBND quận Liên Chiểu

Bước 2: Nhấn vào banner “Đăng ký tiếp dân

Hình 1: Banner vào trang đăng ký tiếp dân

 

Bước 3: Chọn tab Đăng ký

Hình 2: Chọn tab để vào trang đăng ký

Bước 4: Chọn hình thức đăng ký, nhấn nút “Đăng ký

Bước 5: Nhập thông tin đăng ký

Hình 3: Form nhập thông tin cần đăng ký

Bước 6: Nhấn nút “Gửi kiến nghị/khiếu nại

II. Xem phản hồi đăng ký

Bước 1: Vào trang thông tin điện tử UBND quận Liên Chiểu

Bước 2: Nhấn vào banner “Đăng ký tiếp dân

Bước 3: Chọn tab “Thông tin tiếp dân

Hình 4: Chọn tab để vào trang xem thông tin tiếp dân

Bước 4: Nhập thông tin để tìm hồ sơ đăng ký

Bước 5: Xem thông tin phản hồi

Hình 5: Xem thông tin phản hồi đăng ký