Các quy định chung về hành lang bảo vệ nguồn nước


CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

 (Luật tài nguyên nước và Nghị định số 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước)

 

TẢI VỀ

 

Phòng Tư pháp quận. 

 

Tin cùng chuyên mục