Lấy ý kiến Đồ án Quy hoạch phân khu Công nghệ cao


Thông tin đồ án Quy hoạch phân khu Công nghệ cao (không bao gồm phần diện tích để triển khai dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng) để lấy ý kiến tại trang thông tin điện tử theo Công văn số 801/BQLDA-KH ngày 13/9/2022 của Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng:

     - Nội dung Công văn số 801/BQLDA-KH ngày 13/9/2022 của Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng:

TẢI VỀ

     - Hồ sơ, tài liệu kèm theo:

TẢI VỀ

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục