Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu năm 2022


Thông báo số 55/TB-UBND ngày 29/6/2022 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu năm 2022:

TẢI VỀ

 

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Đơn đăng ký dự thi:

TẢI VỀ

 

- Lý lịch theo mẫu 2a của Ban Tổ chức Trung ương do cá nhân tự khai, được cơ quan sử dụng công chức, viên chức xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển:

TẢI VỀ

 

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (theo Mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) tại thời điểm đăng ký dự tuyển:

TẢI VỀ

 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại thời điểm đăng ký dự tuyển:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục