Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022


Hướng dẫn số 25-HD/BTGQU ngày 01/3/2022 về thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục