Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đăng Huy, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022


Thông báo số 60/TB-VP ngày 22/02/2022 của Văn phòng UBND quận Liên Chiểu về Kết luận của Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đăng Huy, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022:

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục