Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021


Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tăng cường công tác đảm bo trt tự đô th, trt txây dng trên địa bàn qun Liên Chiu năm 2021:

 

TẢI VỀ