Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Liên Chiểu (25/04/2023)
  Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạc...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Liên Chiểu (21/03/2022)
Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch sử d...
Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Liên Chiểu (05/11/2021)
Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung kế hoạch sử d...
Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Liên Chiểu (17/09/2021)
Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung kế hoạch sử dụ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Liên Chiểu (28/04/2021)
Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt kế hoạch sử ...
Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Liên Chiểu (03/08/2020)
Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung kế hoạch sử dụ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Liên Chiểu (05/06/2020)
Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 26/05/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch sử...
Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Liên Chiểu (21/11/2019)
Quyết định số 5259/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung kế hoạch sử d...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Liên Chiểu (15/05/2019)
Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch sử ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu (15/06/2018)
Quyết định Về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Liên Chiểu   TẢI VỀ &n...