Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2021 (04/01/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2021: TẢI VỀ  ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2021 (04/12/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2021:   ...
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn quận (03/12/2021)
Báo cáo số 424/BC-UBND ngày 25/11/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện các chỉ tiêu...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2021 (04/11/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2021:   TẢI V...
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn quận (18/10/2021)
Báo cáo số 335/BC-UBND ngày 30/9/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện các chỉ tiêu ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2021 (04/10/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2021: TẢI VỀ
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu (29/09/2021)
Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 29/9/2012 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện công tác cải ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2021 (20/09/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2021: TẢI VỀ  ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2021 (02/08/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2021:   TẢI VỀ...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 (08/06/2021)
Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 03/6/2021 của UBND quận Liên Chiểu về  Tình hình thực hiện nhiệm v...