Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tuyến

Bạn chưa đăng nhập !
 
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2022 (04/11/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 10 năm 2022:   TẢI...
Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu (12/10/2022)
  Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 08/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Tổng kết 10 năm thi hành N...
Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2030 (12/10/2022)
Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 06/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Thực hiện Chiến lược phát ...
Kết quả Thi hành án hành chính năm 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu (06/10/2022)
Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 05/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Thi hành án hành chính năm 2022 ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2022 (04/10/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 9 năm 2022:   ...
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận (04/10/2022)
Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 3/10/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện các chỉ tiêu ...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu 9 tháng đầu năm 2022 (03/10/2022)
Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 30/9/2022 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toà...
Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (10/09/2022)
Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 25/8/2022 của UBND quận Liên Chiểu về tình hình phát triển kinh tế tập ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2022 (05/09/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 8 năm 2022:   ...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2022 (05/08/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2022:   TẢI ...