Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
61 Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu chứng thực tại UBND quận Liên Chiểu. Công nghệ thông tin 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
62 Giải pháp “Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các lô đất trống trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” QLĐT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
63 Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, UBND các phường thuộc UBND quận thông qua tổ chức Hội thi trực tuyến công tác cải cách hành chính CCHC 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
64 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc triển khai thực hiện dán tem QR code để truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trên địa. bàn quận Liên Chiểu Kinh tế 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
65 Một số giải pháp thực hiện có hiệu quả trong công tác sinh hoạt câu lạc bộ sau cai nghiện ma túy tại địa phương VH-XH 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
66 Thực trạng giải pháp nâng cao công tác giải quyết đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Liên Chiểu QLĐT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
67 Triển khai thực hiện có hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho cán bộ hội viên phụ nữ nhằm bảo vệ môi trường sống trên địa bàn quận Liên Chiểu Chung 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
68 Phân loại rác sinh hoạt tại hộ gia đình Chung 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
69 Nâng cao kỹ năng của Chi hội trưởng về việc vận động hội viên phụ nữ trong việc thực hiện trật tự đô thị trên địa bàn quận QLĐT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
70 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn quận Liên Chiểu VH-XH 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
71 Một số giải pháp góp phần trong việc thực hiện đề án của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp để nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh VH-XH 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
72 Sử dụng mạng xã hội trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu” Công nghệ thông tin 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
73 Một số giải pháp về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm , giới thiệu cán bộ ứng cử thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu quản lý CBCC 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
74 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc kiểm tra đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với các cơ quan đơn vị, UBND các phường trên địa bàn quận Liên Chiểu theo Bộ chỉ số CCHC 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
75 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận thông qua tổ chức Hội thi “ Viết sáng kiến kinh nghiệm đột phá về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021” CCHC 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
76 Nâng cao hiệu quả giám sát tại trung tâm hành chính quận Liên Chiểu - Bộ phận một cửa 5 phường, Bộ phận một cửa quận Liên Chiểu Chung 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
77 Giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng QLĐT 01/01/2021 31/12/2021 Đang nghiên cứu
78 Nâng cao hiệu quả trong việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân thông qua hệ thống QR code trên ứng dụng Zalo CCHC 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
79 Giải pháp phân loại đối tượng quản lý kết hợp công tác dân vận để giải quyết hài hòa “mâu thuẫn” trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, giao thông vỉa hè trên địa bàn quận Liên Chiểu QLĐT 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
80 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ công chức phường xã Công nghệ thông tin 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành