Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
1 Xây dựng ứng dụng quản lý trật tự đô thị tại quận Liên Chiểu trên nền tảng di động Công nghệ thông tin 01/01/2019 31/12/2019 Đã hoàn thành
2 Xây dựng Đề án quận thông minh, thí điểm tại quận Liên Chiểu Công nghệ thông tin 01/01/2018 31/12/2019 Đang triển khai
3 Ứng dụng tiện ích Mail Merge trong MicroSoft Offce để trộn in các loại văn bản Công nghệ thông tin 01/01/2019 31/12/2019 Đã hoàn thành
4 Ứng dụng mạng xã hội trong xử lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc Công nghệ thông tin 01/01/2019 31/12/2019 Đã hoàn thành
5 Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký nộp hồ sơ mức độ 3,4 trong công tác cải cách hành chính tại phường Hòa khánh nam, quận Liên Chiểu CCHC 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
6 Triển khai thực hiện có hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho cán bộ hội viên phụ nữ nhằm bảo vệ môi trường sống trên địa bàn quận Liên Chiểu Chung 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
7 Triển khai mô hình quản lý đất công và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các lô đất trống trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc QLĐT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
8 Triển khai hệ thống tin nhắn công vụ thay thế giấy mời họp, các thông báo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Liên Chiểu Công nghệ thông tin 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
9 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát anh ninh trật tự trên địa bàn quận Liên Chiểu AN-QP 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
10 Thực trạng giải pháp nâng cao công tác giải quyết đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Liên Chiểu QLĐT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
11 Thực hiện hợp nhất một số chức danh cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - xã hội quận Liên Chiểu CBCC 01/01/2018 31/12/2019 Đang triển khai
12 Tham mưu một số giải pháp về quy trình thực hiện có hiệu quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn quận áp dụng giai đoạn (2018-2020) VH-XH 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
13 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ công chức phường xã Công nghệ thông tin 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
14 Sử dụng mạng xã hội trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu” Công nghệ thông tin 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
15 Quy định về quản lý cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ quận Liên Chiểu đi nước ngoài CBCC 01/01/2019 31/12/2019 Đã hoàn thành
16 Quy định và Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Chung 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
17 Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại và ứng dụng Google forms để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Công nghệ thông tin 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
18 Phương án Đầu tư phát triển Du lịch biển tại bãi biển phường Hòa Hiệp Nam Kinh tế 01/01/2014 30/12/2015 Đang chờ duyệt
19 Phụ nữ Liên Chiểu đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững VH-XH 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
20 Phát huy vai trò chức sắc, tín đồ tôn giáo trong việc xây dựng khu dân cư Xanh-Sạch-Đẹp chung tay “Hành động vì người nghèo” VH-XH 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành