Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
1 Một số giải pháp về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm , giới thiệu cán bộ ứng cử thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu quản lý CBCC 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
2 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc kiểm tra đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với các cơ quan đơn vị, UBND các phường trên địa bàn quận Liên Chiểu theo Bộ chỉ số CCHC 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
3 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận thông qua tổ chức Hội thi “ Viết sáng kiến kinh nghiệm đột phá về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2021” CCHC 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
4 Nâng cao hiệu quả giám sát tại trung tâm hành chính quận Liên Chiểu - Bộ phận một cửa 5 phường, Bộ phận một cửa quận Liên Chiểu Chung 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
5 Giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng QLĐT 01/01/2021 31/12/2021 Đang nghiên cứu
6 Nâng cao hiệu quả trong việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân thông qua hệ thống QR code trên ứng dụng Zalo CCHC 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
7 Giải pháp phân loại đối tượng quản lý kết hợp công tác dân vận để giải quyết hài hòa “mâu thuẫn” trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, giao thông vỉa hè trên địa bàn quận Liên Chiểu QLĐT 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
8 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ công chức phường xã Công nghệ thông tin 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
9 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, xử lý 100% các công trình vi phạm bị phát hiện trên địa bàn quận Liên Chiểu QLĐT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
10 Giải pháp nâng cao công tác đền bù giải tỏa, đề xuất lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu Chung 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
11 Triển khai mô hình quản lý đất công và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các lô đất trống trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc QLĐT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
12 Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký nộp hồ sơ mức độ 3,4 trong công tác cải cách hành chính tại phường Hòa khánh nam, quận Liên Chiểu CCHC 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
13 Một số giải pháp đẩy mạnh việc tạo nguồn phát triển đảng viên khu dân cư trên địa bàn quận Liên Chiểu Chung 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
14 Định hướng công tác tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù định trong tình hình mới thông qua việc sử dụng mạng xã hội trên địa bàn quận Liên Chiểu VH-XH 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
15 Phát huy vai trò chức sắc, tín đồ tôn giáo trong việc xây dựng khu dân cư Xanh-Sạch-Đẹp chung tay “Hành động vì người nghèo” VH-XH 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
16 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu VH-XH 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
17 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát anh ninh trật tự trên địa bàn quận Liên Chiểu AN-QP 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
18 Giải pháp chống thất thu ngân sách trên địa bàn quận Liên Chiểu KT-CT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
19 Nâng cao hiệu quả quản lý thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Liên Chiểu KT-CT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
20 Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại và ứng dụng Google forms để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Công nghệ thông tin 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành