Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
71 Thực trạng giải pháp nâng cao công tác giải quyết đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Liên Chiểu QLĐT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
72 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát anh ninh trật tự trên địa bàn quận Liên Chiểu AN-QP 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
73 Triển khai hệ thống tin nhắn công vụ thay thế giấy mời họp, các thông báo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Liên Chiểu Công nghệ thông tin 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
74 Triển khai mô hình quản lý đất công và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các lô đất trống trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc QLĐT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
75 Triển khai thực hiện có hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho cán bộ hội viên phụ nữ nhằm bảo vệ môi trường sống trên địa bàn quận Liên Chiểu Chung 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
76 Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký nộp hồ sơ mức độ 3,4 trong công tác cải cách hành chính tại phường Hòa khánh nam, quận Liên Chiểu CCHC 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
77 Ứng dụng mạng xã hội trong xử lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc Công nghệ thông tin 01/01/2019 31/12/2019 Đã hoàn thành
78 Ứng dụng tiện ích Mail Merge trong MicroSoft Offce để trộn in các loại văn bản Công nghệ thông tin 01/01/2019 31/12/2019 Đã hoàn thành
79 Xây dựng Đề án quận thông minh, thí điểm tại quận Liên Chiểu Công nghệ thông tin 01/01/2018 31/12/2019 Đang triển khai
80 Xây dựng ứng dụng quản lý trật tự đô thị tại quận Liên Chiểu trên nền tảng di động Công nghệ thông tin 01/01/2019 31/12/2019 Đã hoàn thành