Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
61 Phát huy vai trò chức sắc, tín đồ tôn giáo trong việc xây dựng khu dân cư Xanh-Sạch-Đẹp chung tay “Hành động vì người nghèo” VH-XH 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
62 Phụ nữ Liên Chiểu đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững VH-XH 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
63 Phương án Đầu tư phát triển Du lịch biển tại bãi biển phường Hòa Hiệp Nam Kinh tế 01/01/2014 30/12/2015 Đang chờ duyệt
64 Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại và ứng dụng Google forms để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Công nghệ thông tin 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
65 Quy định và Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Chung 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
66 Quy định về quản lý cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ quận Liên Chiểu đi nước ngoài CBCC 01/01/2019 31/12/2019 Đã hoàn thành
67 Sử dụng mạng xã hội trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Liên Chiểu” Công nghệ thông tin 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
68 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ công chức phường xã Công nghệ thông tin 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
69 Tham mưu một số giải pháp về quy trình thực hiện có hiệu quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn quận áp dụng giai đoạn (2018-2020) VH-XH 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
70 Thực hiện hợp nhất một số chức danh cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - xã hội quận Liên Chiểu CBCC 01/01/2018 31/12/2019 Đang triển khai