Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Lĩnh vực Hiện trạng
51 Một số giải pháp về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm , giới thiệu cán bộ ứng cử thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu quản lý CBCC 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
52 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý giải đoạn 2020 - 2025 CBCC 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
53 Nâng cao hiệu quả giám sát tại trung tâm hành chính quận Liên Chiểu - Bộ phận một cửa 5 phường, Bộ phận một cửa quận Liên Chiểu Chung 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
54 Nâng cao hiệu quả quản lý thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Liên Chiểu KT-CT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
55 Nâng cao hiệu quả trong việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân thông qua hệ thống QR code trên ứng dụng Zalo CCHC 01/01/2021 31/12/2021 Đã hoàn thành
56 Nâng cao kỹ năng của Chi hội trưởng về việc vận động hội viên phụ nữ trong việc thực hiện trật tự đô thị trên địa bàn quận QLĐT 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
57 Nghiên cứu giải pháp nâng cao các Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn quận Liên Chiểu VH-XH 01/01/2018 31/12/2018 Đã hoàn thành
58 Phân loại rác sinh hoạt tại hộ gia đình Chung 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
59 Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu chứng thực tại UBND quận Liên Chiểu. Công nghệ thông tin 01/01/2020 31/12/2020 Đã hoàn thành
60 Phát hành nội bộ Sổ sinh hoạt Đảng trong Đảng bộ quận Liên Chiểu CBCC 01/01/2019 31/12/2019 Đã hoàn thành