Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm
229/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình triển khai "Chương trình 4 an", kỷ luật, kỷ cương hành chính 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến 14/09/2018
1120/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu V/v Phản hồi thông tin báo chí bò thả rông 12/09/2018
7228/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Phê duyệt Phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018 07/09/2018
124/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018 05/09/2018
122/KH-UBND UBND quận Liên Chiểu Kế hoạch Duy trì và phát triển mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018 30/08/2018
1047/UBND-PKT UBND quận Liên Chiểu Triển khai ứng phó với mùa mưa bão năm 2018 30/08/2018
7098/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Ban hành Quy chế về hoạt động sáng kiến của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu 29/08/2018
1039/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 28/08/2018
206/BC-UBND UBND quận Liên Chiểu Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 24/08/2018
119/HK-UBND UBND quận Liên Chiểu Tổ chức Hội sách Liên Chiểu năm 2018 24/08/2018
6905/QĐ-UBND UBND quận Liên Chiểu Thành lập Ban Tổ chức Hội sách Liên Chiểu năm 2018 24/08/2018
881/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 20/07/2018
843/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 13/07/2018
813/UBND-VHTT UBND quận Liên Chiểu Phản hồi thông tin báo chí 09/07/2018
06/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Nghị quyết V/v bãi bỏ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Quyết định thay thế, bổ sung đối tượng áp dụng tại Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND quận Liên Chiểu Quy định chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức quận Liên Chiểu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc 02/07/2018
07/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Nghị quyết V/v bãi bỏ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng áp dụng tại Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND quận Liên Chiểu Quy định về chế độ trợ cấp đào tạo đối với CB, CC, VC đnag công tác tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường thuộc quận Liên Chiểu 02/07/2018
08/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021 02/07/2018
09/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Nghị quyết V/v nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 02/07/2018
10/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách quận 6 tháng cuối năm 2018 02/07/2018
11/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017 02/07/2018