Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Xây dựng nếp sống văn minh tại điểm di tích và Lễ hội

      Trong đời sống cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh tại các điểm di tích và lễ hội là cách chúng ta xây dựng thói quen tuân thủ những quy định về bảo vệ, gìn giữ, phát huy những giá trị tích cực của di tích và lễ hội; chủ động tiến hành những hoạt động mang ý nghĩa tích cực, tiến bộ góp phần bảo vệ và làm gia tăng những giá trị đích thực của di tích và lễ hội; mỗi người, mỗi cộng đồng và toàn xã hội cần có lối ứng xử văn minh với di tích, lễ hội và biến lối ứng xử này thành thói quen, thành nếp sống.

 

           

          Xây dựng nếp sống văn minh tại điểm di tích và lễ hội góp phần quan trọng trong việc:

          - Thỏa mãn nhu cầu chính đáng về sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng của nhân dân, làm cho đời sống tinh thần của nhân dân thêm đa dạng, vui tươi; tăng cường tình cảm đoàn kết cộng đồng.

          - Đáp ứng các yêu cầu về tính ngưỡng của nhân dân; cũng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

          - Giáo dục truyền thống văn hóa và lòng yêu nước cho nhân dân.

          - Tạo môi trường văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa dân tộc.

          - Làm cho di tích và lễ hội trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          - Đưa các hoạt động tại các điểm di tích và lễ hội đi vào nề nếp, quy củ; hạn chế các tập tục lạc hậu, mê tín di đoan…

          - Phát huy vai trò của người dân trong việc quản lý và phát huy các giá trị của di tích và lễ hội truyền thống.

          Chính vì vậy, xây dựng nếp sống văn  minh tại các di tích và lễ hội là một việc làm cần thiết hiện nay. Xã hội càng phát triển đòi hỏi con người càng phải có ý thức, có kỷ luật, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Việc không tôn trọng cộng đồng, không tuân thủ nếp sống văn minh tại những nơi công cộng là rào cản lớn cho sự phát triển, hòa nhập của bản thân mỗi người, góp phần khiến xã hội bị tụt hậu so với tốc độ phát triển chung của quốc gia, dân tộc trong khu vực và trên thế giới đang ngày càng mở rộng giao lưu.

          Thực hiện những nội dung xây dựng nếp sống văn minh tại các điểm di tích, lễ hội là công việc của các cấp chính quyền nơi có điểm di tích, lễ hội; của cộng đồng dân cư địa phương và của khách du lịch.

          Với yêu cầu đó, xây dựng nếp sống văn minh tại các điểm di tích và lễ hội bao gồm những nội dung chính:

          - Nâng cao ý thức, trách nhiệm về giữ gìn, bảo vệ những giá trị (vật chất và tinh thần) của di tích và lễ hội.

          - Giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương, dân tộc.

          - Thực hiện văn minh tín ngưỡng; bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; bài trừ mê tín dị đoan.

          - Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (phòng, chống tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh; thực hiện văn minh dịch vụ và thương mại…)

          - Thực hành tiết kiệm

          Di tích và lễ hội là những di sản văn hóa. Ứng xử với văn hóa, với truyền thống cần  phải có những nguyên tắc nhất định vì đó là nơi gắn với tâm linh, là nơi cần có những hành vi chuẩn mực về văn hóa từ cá nhân tới cộng đồng. Nguyên tắc này được thực hiện dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng đối với truyền thống nói riêng và di sản văn hóa nói chung. Đây không đơn thuần chỉ là những ứng xử với quá khứ và thực sự cũng là những ứng xử với hiện tại và tương lại./.

 

                                                                   Hoàng Văn Sỹ - Phòng VHTT quận