Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Ủy ban MTTQVN phường Hòa Khánh Nam hội nghị triển khai kế hoạch Đại Hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ngày 21 tháng 9 năm 2013, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Đại Hội UBMTTQ Việt Nam phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch UBMTTQVN phường chủ trì.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Liên Chiểu, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, Ban thường trực UBMT phường, Ủy viên ủy ban Mặt trận phường, Trưởng, Phó Ban Mặt trận 27 khu dân cư.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch UBMTTQVN phường chủ trì Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch UBMTTQVN phường đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận phường; quán triệt các nội dung, yêu cầu Đại hội Mặt trận phường, tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận, kế hoạch tuyền truyền, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp.

Xác định Đại hội Mặt trận phường là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong các tầng lớp nhân dân của địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới. Vì vậy việc tổ chức đại hội Đại hội Mặt trận phường phải được chuẩn bị chu đáo, phát huy dân chủ, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định của Điều lệ Mặt trận TQVN và đúng tinh thần Chỉ thị 28-CT/QU ngày 18/7/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường Trực Mặt trận phường và đề nghị trong thời gian đến Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận phường cần chuẩn bị tốt nội dung dự thảo báo cáo, nhân sự Uỷ ban Mặt trận, chương trình và hình thức tổ chức Đại hội mới theo tinh thần Chỉ thị của Đảng về lãnh đạo Đại hội Uỷ ban Mặt trận các cấp; báo cáo với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận quận, Ban thường vụ Đảng uỷ để xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời phối hợp với các đoàn thể phường, phát động phong trào thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận phường lần thứ XIII, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Liên Chiểu lần thứ IV, Mặt trận thành phố lần thứ X và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII đạt kết quả cao.

Minh Phương - Hòa Khánh Nam.