Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

UBND quận Liên Chiểu thực hiện nghiêm túc việc “Xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính”

     Nhằm chấn chỉnh và tiếp tục thực hiện quy định xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; ngày 09/12/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu tại Công văn số 1286/UBND-PNV đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận, Chủ tịch UBND các phường chấp hành nghiêm túc Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND quận; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị qua việc yêu cầu:

 

Công dân giao dịch tại Bộ phận

Tiếp nhận và trả kết quả quận Liên Chiểu

 

     - Nếu cán bộ tiếp nhận trực tiếp xử lý hồ sơ chậm hơn thời gian quy định từ hai lần trở lên mà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm phải bị xem xét xử lý hoặc thay đổi vị trí công tác; văn bản xin lỗi, giải thích với tổ chức, công dân trong trường hợp hồ sơ trễ hẹn phải do thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký ban hành và gửi kèm theo kết quả hồ sơ cho tổ chức, công dân;

 

          - Đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, giải quyết chậm trễ thì văn bản giải thích, xin lỗi tổ chức, công dân phải do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành và gửi kèm theo kết quả hồ sơ cho tổ chức, công dân;

 

          - Đối với những trường hợp trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ mà lỗi do các cơ quan, đơn vị phối hợp trong quy trình xử lý hồ sơ gây ra thì cơ quan, đơn vị đó phải ban hành văn bản giải thích, xin lỗi cho tổ chức, công dân.

 

     Để xây dựng nền hành chính phục vụ, xem tổ chức, công dân như những khách hàng thật sự thì việc đổi mới ứng xử, phương thức phục vụ vốn còn nhiều hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp xúc, giao dịch hành chính với tổ chức, công dân là một nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Đây là nhiệm vụ được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm để đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chứ, viên chức nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Và có như vây thì những hành vi nhũng nhiễu tổ chức, công dân mới thực sự bị đẩy lùi, nền hành chính mới minh bạch.

 

     Bởi vì việc xin lỗi tổ chức, công dân không chỉ là để "cho vừa lòng nhau" mà còn khẳng định nếp sống văn hóa, văn minh công sở, đồng thời cũng là để khẳng định đối tượng giao tiếp đã thấy được lỗi của mình để sửa chữa.

 

Ngân Hà - Phòng Nội vụ Liên Chiểu