Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng 24/5, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì Hội nghị và trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được tiến hành từ ngày 2/5 đến ngày 11/5/2013. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ðảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và một số vấn đề quan trọng khác.

Q. Thắng.