Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

 

Đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, độc hại

Ngày 13-1, phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận những kết quả nổi bật trên tất cả các mặt công tác năm 2014.

Đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2015 rất quan trọng - năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, do vậy các cơ quan tham mưu, giúp việc và cấp ủy trực thuộc tích cực bám sát nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2015. Phân tích, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục, đồng chí Võ Công Trí chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và cấp ủy Đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành thành công đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI bảo đảm yêu cầu về nội dung, nhân sự, tiến độ theo quy định, hướng dẫn cấp trên. Trong đó, công tác tư tưởng, văn kiện, nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát phải thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Đặc biệt, công tác tư tưởng phải tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trước, trong và sau đại hội nhằm tạo khí thế thi đua xây dựng và phát triển thành phố trong nhiệm kỳ đến. "Từng tổ chức cơ sở Đảng phải đấu tranh, phản bác những thông tin độc hại, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự trang bị sức đề kháng để tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân", đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Công Trí yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện tốt các mặt trong công tác xây dựng Đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung tuyên truyền thực hiện tốt chủ đề "Năm văn hóa, văn minh đô thị"; các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố; tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Tập trung thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chú trọng phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong trường học, doanh nghiệp, quân đội, cơ quan hành chính, khu dân cư… Công tác kiểm tra giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng phải phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Công tác dân vận cần tiếp tục tạo sự đồng thuận, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố. Công tác văn phòng cấp ủy chú trọng giúp thường trực cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các kết luận của thường trực cấp ủy; bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ đại hội các cấp. Cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đảng theo hướng giảm hội họp, bám sát cơ sở, xử lý kịp thời vướng mắc, bức xúc trong nhân dân. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan… Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị từng cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tập trung thực hiện hiệu quả 3 nội dung trọng tâm đã đăng ký trong năm 2015.

Năm 2014, các ban xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm do Thành ủy giao. Ban Tổ chức Thành ủy kịp thời và chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai các đề án trọng điểm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Đại hội lần thứ XII của Đảng; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố. Trong năm, toàn thành phố phát triển 2.404 đảng viên mới. Trong đó có 1.066 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ gần 45%. Ban Tuyên giáo Thành ủy bám sát nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; đặc biệt, kịp thời thông tin, định hướng dư luận trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông. Công tác báo chí, xuất bản tiếp tục có những bước phát triển, góp phần định hướng dư luận; đồng thời chuyển tải kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chủ trương của thành phố đến với các tầng lớp nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được đề cao, bảo đảm nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, tập trung hướng về cơ sở; đặc biệt là vận động toàn thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng bám sát yêu cầu thực tiễn và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác được Thành ủy giao. Văn phòng Thành ủy nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là vai trò trung tâm thông tin tổng hợp, tham mưu phục vụ sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp.

Dịp này, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2014.

 

VIỆT DŨNG
Nguồn: "Báo Đà Nẵng".