Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Sự lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc.

Vượt qua nhiều khó khăn, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hòa Hiệp Bắc luôn đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động, giành được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

 

Kinh tế của phường luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được tăng cường; sự phát triển của các thành phần kinh tế có tính bền vững hơn. Văn hoá - xã hội đẩy mạnh, chất lượng hoạt động được nâng lên theo hướng xã hội hoá, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Điều đáng phấn khởi là một số dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai thực hiện như: Đường giao thông liên tổ; giao thông nội thị; trường học; trạm y tế  được xây dựng kiên cố, đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

 


Đồng chí Trần Thọ, Bí thư thành ủy thành phố làm việc tại phường

 

Đạt được những thành tựu trên , trước hết là do công tác xây dựng Đảng ở Hòa Hiệp Bắc được coi trọng, tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Qua đó, hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền được tăng cường ; cải cách hành chính đạt được kết quả bước đầu. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị xã - hội của phường được đổi mới; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Quán triệt quan điểm chỉ đạo: Phát triển kinh tế là trung tâm, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung trí tuệ, đổi mới nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, bàn bạc và quyết định đúng đắn, dân chủ các chủ trương Nghị quyết về phát triển kinh tế, nhất là việc xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. 

 


Trao khen thưởng cho Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu

 

Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc tập trung lãnh đạo tiếp tục khơi dậy và nâng cao ý thức tự giác rèn luyện của mỗi người dân; rà soát và xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi chi bộ. Qua đó, các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát sự phấn đấu rèn luyện của đảng viên; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Các chi bộ trong phường  đã tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.  Để đạt được hiệu quả các mặt công tác, Đảng  ủy đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra; thực hiện đầy đủ, có chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện các Nghị quyết, các quy định của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, trong giữ gìn phảm chất đạo đức và lối sống; phát hiện những sai phạm, lệch lạc của cán bộ, đảng viên, của tổ chức đảng để có biện pháp xử lý kịp thời. Theo đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt phải thực sự gương mẫu trước nhân dân. Điều không thể xem nhẹ là mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống. Cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới, đảng viên và nhân dân. Có như vậy, mới giữ vững được vai trò lãnh đạo; mới thống nhất về ý chí và hành động, thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết của đảng bộ.

 


Trao khen thưởng cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Nắm vững Nghị quyết và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường, đi sâu hiểu được thực trạng từng khu dân cư và nắm vững tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Đảng ủy Hòa Hiệp Bắc đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở,  chỉ đạo nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Uỷ ban nhân dân phường theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành, quản lý thống nhất từ phường đến tổ dân phố . Tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, điều hành các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo theo kế hoạch và có trọng tâm, trọng điểm. 

 

Bằng những biện pháp, kế hoạch hành động cụ thể, Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc đang tạo được thế mạnh mới trong lãnh đạo, tiếp tục xây dựng Đảng bộ "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu.

 

Như Hân.