Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Sơ kết việc tổng rà soát chính sách người có công cách mạng 2014 - 2015.

Chiều ngày 1/10, UBND Quận Liên Chiểu hội nghị sơ kết việc tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trên địa bàn quận Liên Chiểu trong 2 năm 2014 - 2015.

 

Trên cơ sở chỉ đạo của TW và Thành phố, UBMTTQVN cùng với UBND Quận Liên Chiểu tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ quận đến phường, khu dân cư; thành lập Ban ròa roát quận, Ban rà soát các phường và Tổ rà soát các khu dân cư. Sau khi thực hiện điểm tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận tiến hành họp rút kinh ngiệm và tập huấn để triển khai thực hiện tại tất cả các phường còn lại trên địa bàn. Qua thực hiện tổng rà soát trên địa bàn toàn quận có 1022 hộ, 1107 đối tượng, 1344 diện đối tượng. Có 1348 phiếu rà soát hưởng đúng chế độ và 3 phiếu cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Trong đó Hòa Hiệp Bắc 178 phiếu, Hòa Hiệp Nam 345 phiếu, Hòa Khánh Bắc 145 phiếu, Hòa Khánh Nam 179 phiếu, Hòa Minh 301 phiếu, 2 phiếu cung cấp thông tin mộ liệt sĩ tại Hòa Hiệp Nam, 1 phiếu tại Hòa Hiệp Bắc.

 


PCT UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Thanh Chương
khen thưởng cho các tập thể xuất sắc

 

Việc rà soát được thực hiện đạt kết quả và đúng tiến độ đề ra, đảm bảo tuân thủ các quy định về tính chính xác, minh bạch công khai và đúng đối tượng. Dịp này UBND Quận Liên Chiểu đã khen thưởng cho 6 tập thể và 10 cá nhân.

 

Đông Phương.