Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” .

Nhằm tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, qua đó đề ra các cơ chế chính sách, các chương trình cụ thể, có hiệu quả để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần doanh nghiệp, phấn đấu tăng trưởng mạnh về số lượng, chất lượng, năng lực cạnh tranh và đóng góp vào ngân sách Nhà nước của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Ngày 24/02/2014 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1136/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình hoạt động "Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014".

 

TẢI VỀ