Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

quận Liên Chiểu ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015

     Ngày 29 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quyết định số 625/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn quận.

 

    Tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, UBND quận bám sát 6 nội dung thành phố giao cho UBND quận tại Quyết định số 9754/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015", tập trung đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, đặc biệt trong giao dịch hành chính đối với công dân, tổ chức; triển khai khảo sát trực tuyến về chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết; tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý thông qua hình thức thi tuyển; tiếp tục triển khai mô hình "quận, phường điện tử".

    Bên cạnh những nhiệm vụ thành phố, UBND quận cũng tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết tạo sự thuận cho tổ chức, công dân; phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân, không để tình trạng hồ sơ trễ hẹn; tiếp tục thực hiện cuộc vận động 03 hơn "Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn" trong cải cách hành chính, tập trung vào việc hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn cho người dân trong việc thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính tại quận; phối hợp với cơ quan chức năng liên quan thành phố đẩy mạnh triển khai hệ thống chính quyền thông tin điện tử, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để công dân biết và sử dụng có hiệu quả; tiếp tục đầu tư thêm cơ sở vật chất để nâng cấp, hiện đại hóa Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận và 02 phường nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân; đầu tư một số phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác chuyên môn, đưa tài liệu vào số hóa tạo thuận lợi cho việc tra cứu tài liệu.

 

    Năm 2015, UBND quận cũng đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức tập trung vào việc mô tả công việc, xây dựng khung năng lực đối với việc làm; nâng cao hiệu quả đánh giá công chức theo mo hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan chuyên môn quận.

 

    UBND quận đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn quận. Căn cứ vào kế hoạch, UBND quận cũng giao Phòng Nội vụ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện; qua các đợt kiểm tra, những thiếu sót sẽ được chấn chỉnh kịp thời góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính quận trong năm 2015.

 

                                                                                       Ngân Hà - Phòng Nội vụ