Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Phường Hòa Hiệp Bắc triển khai Kế hoạch “Năm văn hóa, văn minh đô thị” 2015

     Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015".

 

     Theo đó, UBND yêu cầu các khu dân cư xác định rõ trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ hình thành nếp sống văn hóa văn minh đô thị , ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, đưa các nội dung xây dựng năm văn hóa văn minh đô thị vào quy định, quy ước và coi đó là tiêu chí bình chọn các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" hằng năm.

 

 

Hội nghị triển khai Kế hoạch "Năm văn hóa, văn minh đô thị" 2015

 

     Để thực hiện kế hoạch, Mặt trận, các Ban, hội đoàn thể, Tổ dân phố cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục môt cách sâu rộng và đồng bộ trong các đoàn thể, cơ quan,  trường học, các cộng đồng dân cư nhằm tạo nên sự rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người trong xây dựng và thực hiện năm văn hóa, văn minh đô thị; lựa chọn, sử dụng các biện pháp  thông tin tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

 

     Theo kế hoạch, UBND phường chọn địa bàn khu dân cư thuộc chi bộ  2, 2A Thủy tú và tuyến đường Ngô Xuân Thu làm điểm. Tại hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để việc triển khai thực hiện kế hoạch được thuận lợi, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong phường.

 

Như Hân