Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Minh.

 Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
thường xuyên cho UBND phường Hòa Minh

(Theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... của Chủ tịch UBND phường Hòa Minh
về việc Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí)

 

 

Ông :

Chức vụ :

Điện thoại cơ quan :

Di động :

Email :

 

.

.

.

.

.