Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Hiệp Bắc.


 Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
thường xuyên cho UBND phường Hòa Hiệp Bắc

(Theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... của Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc
về việc Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí)

 

 

Ông :

Chức vụ :

Điện thoại cơ quan :

Di động :

Email :

 

Thân Đức Minh.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc.

05113.774055.

0905345387.

minhtd@danang.gov.vn.