Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Một số văn bản mới triển khai, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013.

Nhằm làm tốt hơn công tác Thi đua - Khen thưởng, ngày 16/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật số 39/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014 (gọi tắt là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013). Để triển khai thực hiện Luật, ngày 01/7/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014).

 

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

 

Thông tư quy định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng có trách nhiệm công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trên phương tiện thông tin thuộc quyền quản lý và xử lý thông tin trước khi trình cấp trên khen thưởng.

 

Thông tư cũng nêu rõ, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số các cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, trong đó có 6 năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Thời điểm xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" là năm liền kề với năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương lần thứ hai.

 

Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương quy định, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến".

 

Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" được  xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định tại điều 6, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP. Số lượng tập thể đề nghị xét tặng "Cờ thi đua Chính phủ" không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2014 và thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

 

Tải file Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 tại đây

Tải file Nghị định số 65/2014/NĐ-CP tại đây

Tải file Thông tư số 07/2014/TT-BNV tại đây.

 

Đinh Thị Hợi - Phòng Nội vụ.