Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Một số nội dung cần lưu ý trong báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong năm 2014.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP không còn lấy danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sởTập thể lao động xuất sắc để xét tặng các hình thức khen thưởng như Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 mà lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để xét tặng các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân về khen thưởng thường xuyên (nay gọi là khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được). Về tiêu chuẩn, cụ thể như sau:       

 

- Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau: 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở (Điều 24 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP).

 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt tiêu chuẩn sau: Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương (Điều 23 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP).

 

Bên cạnh đó, mẫu báo cáo thành tích cho tập thê, cá nhân theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng chưa được điều chỉnh các mẫu báo cáo thành tích cho phù hợp với Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, mà cụ thể là phần III (các hình thức đã được khen thưởng). Do đó, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban Thi đua - Khen thưởng sẽ đề xuất điều chỉnh mẫu báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân sử dụng tạm thời trong thời điểm cuối năm 2014 một cách phù hợp.

 

Hi vọng, với những hướng dẫn cụ thể như trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong thực hiện công tác khen thưởng tổng kết năm 2014 phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Huỳnh Phước Hạnh (Sưu tầm từ nguồn noivu.danang.gov.vn)