Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu xây dựng nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả

Để đưa nền hành chính nhà nước của quận ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và hướng đến phục vụ tổ chức và công dân ngày càng tốt hơn, Liên Chiểu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu về mọi phương diện, từ công tác chỉ đạo điều hành đến cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính nhà nước… và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, đã tiến hành kiểm tra về cải cách hành chính tại 22/22 đơn vị trực thuộc, có những giải pháp tốt về chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) đặc biệt là giải pháp về tài chính chi cho công tác cải cách hành chính thật sự tiết kiệm, chỉ có 455.000.000 đồng/241.302.000.000 đồng, gần 0,2% tổng chi ngân sách của quận năm 2012.

Trong cải cách thể chế và rà soát thủ tục hành chính (TTHC), có 13 TTHC đã tự đề nghị sửa đổi, bãi bỏ và 13 TTHC đã được đơn giản hóa (bao gồm: Cấp phép xây dựng; Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu do hết hạn; Giấy phép kinh doanh rượu lẻ; Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do thay đổi nội dung; Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá do thay đổi nội dung; Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá do hết hạn; Thông báo chấm dứt kinh doanh; Tiếp nhận hồ sơ học sinh chuyển trường; Thành lập trường Tiểu học tư thục; Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm cấp THCS; Đăng ký thành lập hội; Cấp chứng nhận số nhà; cái này để ghi chú Lồng ghép 01 thủ tục 02 giấy phép: Giấy phép xây dựng và Giấy phép sử dụng vỉa hè. Số TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của đơn vị là152; Tổng số TTHC được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là 110.

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kết quả rất tốt và được đánh giá cao: Về Lĩnh vực giải quyết: Đất đai; Chứng thực; Kinh doanh; Hộ tịch; Thuế; Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu với số hồ sơ đã tiếp nhận là 32.843; Số hồ sơ trả lại 606. Trong đó tổng hồ sơ đã giải quyết Sớm hạn là 16.018; Đúng hạn là 15.938; Trễ hạn 41(Đất đai: 39 và Hộ tịch: 02) Trễ hẹn chủ yếu ở lĩnh vực đất đai.

Các cơ quan, đơn vị thuộc quận đã tổ chức triển khai nghiêm túc việc kiểm tra các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật bao gồm: Thanh tra, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường, Y tế...

Đã tập huấn công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ công việc với số CBCC được cử đi học là 183 người; có chính sách hỗ trợ riêng của đơn vị đối với công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường thuộc quận Liên Chiểu. Đã thực hiện khen thưởng đối với CBCC có 16 sáng kiến, cải tiến trong năm. Tiến hành nhiều giải pháp có hiệu quả của đơn vị trong việc tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức chính là ngay từ đầu năm từng đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế được thông qua Hội nghị CBCC đầu năm từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả.

Việc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước luôn được chú trọng, có 16 phần mềm hiện đang phục vụ cho việc tác nghiệp, quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị; trong cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến hoặc quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với tổ chức, công dân đã có dịch vụ hành chính công trực tuyến. Quy trình trực tuyến mức 3 bao gồm: Đăng ký kinh doanh; Xác nhận quy hoạch; Cấp phép xây dựng; Hộ tịch với Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 17; Số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 2.917. Nhiều thủ trưởng đơn vị đã có các giải pháp mới trong việc tăng cường cung ứng dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, quản lý điều hành của cơ quan đơn vị và các đơn vị trực thu tức là chỉ đạo UBND các phường triển khai đến Tổ dân phố để phổ biến đến người dân thông qua các cuộc họp Tổ dân phố.

Quận đã tiến hành tổ chức thực hiện việc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính công với hình thức khảo sát là thông qua phiếu khảo sát và UBND quận kết hợp 02 hình thức khảo sát trực tiếp bằng Phiếu và khảo sát thông qua website của quận với thời gian khảo sát từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/11/2012 tổng số phiếu phát ra là 240; tổng số phiếu thu vào 206 với kết quả hài lòng của tổ chức, công dân được đánh giá như sau: Tỉ lệ rất hài lòng là 62%; Tỉ lệ hài lòng là 35%; Tỉ lệ chưa hài lòng là 3%.

Đánh giá chung trong năm 2012, được sự giúp đỡ về chuyên môn của Sở Nội vụ, của các ban ngành thành phố, cùng với sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo quận nhất là phải khẳng định vai trò và quyết tâm chính trị của người đứng đầu của UBND quận, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả khả quan. Xếp vị trí đứng đầu của khối quận (huyện), góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, tạo nên sự đồng thuận cao tại địa phương, xây dựng và củng cố lòng tin của người dân cũng như tổ chức vào sự quản lý điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước. Những điểm nổi bậc trên lĩnh vực cải cách hành chính tại địa phương là cải cách thủ tục hành chính và kỷ luật kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc và chi phí thấp (gần 0,2% trong tổng chi NSNN của địa phương). Tỷ lệ rất hài lòng và hài lòng của người dân và tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của quận là rất cao với tỷ lệ 97%.

Để ghi nhận và đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ, ngày 23 tháng 5 năm 2013, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố năm 2012;  kết quả, toàn thành phố có 18 đơn vị đạt loại rất tốt, 12 đơn vị đạt mức tốt, 02 đơn vị xếp loại khá. Và tại Hội nghị này, UBND thành phố đã trao giấy chứng nhận và khen thưởng các đơn vị xếp hạng 1, 2 và 3 về kết quả công tác cải cách hành chính năm 2012. Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, Cục Hải quan, và Sở Nội vụ là những cơ quan lần lượt đứng đầu trong danh sách khối Ủy ban nhân dân quận, huyện; khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và khối sở, ban, ngành. Quận Liên Chiểu từ vị trí thứ 2 của 2 năm 2010 và 2011 vươn lên vị trí thứ nhất năm 2012, đây là phần thưởng lớn nhất cho mọi nổ lực trong cả hệ thống chính trị của quận.

Đồng chí Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận nhận Giấy Chứng nhận
đơn vị xếp hạng nhất trong công tác cải cách hành chính khối quận, huyện năm 2012
do Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng

Liên Chiểu xếp vị trí đứng đầu trong khối quận, huyện về công tác cải cách hành chính thật sự xứng đáng. Vì kết quả này là toàn diện, khách quan và chính xác, được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin bao gồm thông tin từ kết quả kiểm tra, thẩm định thực tế tại đơn vị, từ các cơ quan quản lý chuyên ngành đến công tác cải cách hành chính, từ kết quả khảo sát ý kiến của công dân và tổ chức, đại biểu thành phố, quận, huyện, phường, xã…Tuy nhiên vẫn còn đó những khó khăn, tồn tại trong công tác này. Những mặt còn hạn chế UBND quận đã nhận thấy mà một trong những nguyên nhân quan trọng phải kể đến là chưa chỉ đạo kiên quyết và thiếu đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho cho công tác văn thư, lưu trữ. Vì vậy, quận cần chỉ đạo quyết liệt các đơn vị phải tiếp tục triển khai một số nội dung để công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ tiếp tục đi vào nề nếp, phát huy hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trên thực tế, trong đó nhấn mạnh đến vai trò chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các đơn vị trong công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ để tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian đến với phương châm: điểm xuất phát cũng là lợi ích của người dân và tổ chức và điểm kết thúc cũng là lợi ích của tổ chức và công dân.

Đạt được danh hiệu như trên đã khó, song giữ vững thành tích này không hề dễ dàng. Mong rằng không dừng lại ở những gì đã đạt được, công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ của quận Liên Chiểu sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong trong những năm tiếp theo quyết tâm giữ vững thành tích đã đạt được và hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn cho tổ chức và công dân tăng sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực của công tác này trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Nguyễn Ẩn - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu