Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu tuyên truyền Ngày pháp luật.

 

Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày để cả nước tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. 

 

Các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm để "Khẳng định trí, vai trò của  Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội"; "Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật;  ý thức bảo

vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật"; "Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị";  "Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật".

 

Q. Thắng.