Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2014.

 


Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 

 

Phát biểu khai mạc ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhấn mạnh: Trong những năm qua, việc tổ chức thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng kể đó, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Khẳng định tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và sự cần thiết của việc tổ chức Hội nghị, lãnh đạo UBND quận mong các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp thu đầy đủ những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác

khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

 

Tại Hội nghị, ông Hồ Quý Đức, Phó ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng triển khai các nội dung mới của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác thi đua, khen thưởng: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

 

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

 

Trong quá trình tập huấn, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, cùng nhau trao đổi, nêu ra những vướng mắc từ thực tiễn chỉ đạo và triển khai công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị mình. Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - khen thưởng đã giải đáp và hướng dẫn cụ thể đối với những vướng mắc này.

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua - Khen thưởng lần này là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức nắm vững những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng, từ đó nâng cao được công tác tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện chính xác, thống nhất việc xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại cơ quan, đơn vị mình để góp phần đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng của quận Liên Chiểu ngày càng thực chất và hiệu quả.

 

Đinh Hợi - Phòng Nội vụ Liên Chiểu.