Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu: Tập huấn công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ năm 2013.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 của UBND quận Liên Chiểu, đồng thời để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ và công tác cải cách hành chính cho công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, ngày 26 tháng 12 năm 2013, UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ năm 2013 cho hơn 120 CBCCVC.

 

Các học viên được nghe ThS, GV Lê Thanh Hùng, Giảng viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội chi nhánh Miền Trung tập huấn chuyên đề văn thư, lưu trữ gồm: Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Lưu trữ; Thông tư số 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, hướng dẫn cách ban hành một số văn bản về công tác văn thư, lưu trữ như: Quy chế văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ cơ quan...Một số nội dung cần chú ý trong công tác văn thư, lưu trữ của quận trong thời gian đến, trong đó nêu những tồn tại, khó khăn cần thực hiện của công tác văn thư, lưu trữ để dần đưa công tác này đi vào nền nếp.

 


ThS, GV Lê Thanh Hùng truyền đạt nội dung văn thư, lưu trữ

 

Tiếp theo, các học viên nghe báo cáo viên Phòng Nội vụ quận hướng dẫn đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp trong hành chính. Trong chuyên đề bồi dưỡng đạo đức công vụ, các học viên sẽ được tập huấn các kiến thức về về đạo đức công vụ của cán bộ công chức trong thi hành công vụ, kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức khi ứng xử, tiếp xúc với người dân.

 

Tham gia lớp tập huấn, giúp các cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, từ đó giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc tạo lòng tin vững chắc trong nhân dân.

 

Thủy Tiên, Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu.