Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu sơ kết công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm 2013

Ngày 12 tháng 7 năm 2013, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xếp hạng cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ năm 2012 và sơ kết công tác cải cách hành chính và văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm 2013. Ông Dương Thành Thị - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện Sở Nội vụ; lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác CCHC, VTLT các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận và UBND 05 phường; lãnh đạo các cơ quan thành phố đóng trên địa bàn quận.

Hội nghị đánh giá kết quả xếp hạng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ năm 2012
và sơ kết công tác CCHC, VTLT 6 tháng đầu năm 2013

Hội nghị đã tập trung phân tích những nội dung còn tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC); văn thư, lưu trữ (VTLT) năm 2012 và bàn giải pháp khắc phục trong thời gian đến. Theo đó, trên lĩnh vực CCHC UBND quận thực hiện chưa đạt hiệu quả một số nội dung: ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; cải cách tài chính công; áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008; thực hiện quy chế đơn vị và chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Đối với công tác VTLT thì việc lập hồ sơ công việc; ứng dụng hệ thống văn bản và điều hành; công tác chỉnh lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ là điểm yếu của quận trong thời gian qua.

Hội nghị lần này cũng đã đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC, VTLT 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm. Một số kết quả nổi bật trong công tác CCHC, VTLT 6 tháng đầu năm 2013 tại quận là việc thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, công dân, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hẹn cao, trên 99%; bằng nhiều giải pháp triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó tinh thần, trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; ngoài ra công tác tuyên truyền CCHC; rà soát thủ tục hành chính; nâng cao năng lực đội ngũ CBCCVC cũng được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực công tác VTLT cũng có những chuyển biến tích cực: việc lập hồ sơ công việc của CBCCVC được thực hiện thường xuyên hơn; chất lượng văn bản sau khi ban hành được nâng cao, đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung và thể thức; việc chỉnh lý, sắp xếp, biên mục hồ sơ tồn đọng đã từng bước được triển khai thực hiện.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục xây dựng các giải pháp thực hiện trong thời gian đến, tập trung vào các lĩnh vực như: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng các giải pháp phổ biến công tác CCHC đến với người dân và cộng đồng xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động "03 hơn"; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí chức danh công việc nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao vai trò và trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị 04 của UBND thành phố về nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của CBCCVC...và một số nhiệm vụ trên lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Đồng chí Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu khen thưởng
những tập thể có thành tích tốt trong công tác CCHC và VTLT

Tại Hội nghị Chủ tịch UBND quận đã khen thưởng cho 13 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tốt trong công tác CCHC và VTLT trong năm 2012.

Đinh Hữu Phúc  - Phòng Nội vụ Liên Chiểu