Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

     Sáng 2/3, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I/2015.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

     Trong thời gian 6 ngày, 160 đảng viên mới được kết nạp tại các cơ sở đảng trực thuộc quận ủy sẽ được các báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng ta; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đây, nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

Q. Thắng.