Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu dẫn đầu khối quận, huyện về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013.

Năm 2013 cũng là năm thứ ba UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố. Kết quả đánh giá có 02 đơn vị đạt xuất sắc, 10 đơn vị xếp loại tốt, 22 đơn vị đạt từ mức trung bình đến khá trên tổng số 34 đơn vị tham gia. So với kết quả đánh giá, xếp loại năm 2012, năm 2013 công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, địa phương có nhiều tiến triển tích cực hơn năm 2012, đặc biệt ở khối quận, huyện.

 


Đồng chí Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận nhận khen thưởng
đơn vị Xuất sắc 
về công tác văn thư, lưu trữ

 

UBND quận Liên Chiểu cũng đã ban hành Quyết định 131/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2014 của UBND quận Liên Chiểu Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường thuộc quận Liên Chiểu. UBND quận đã có Thông báo số 150/TB-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 thông báo kết quả xếp loại thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 như sau:

 

Đối với các cơ quan, đơn vị: xếp loại xuất sắc (01 đơn vị);  xếp loại tốt (06 đơn vị); xếp loại khá (07 đơn vị); xếp loại trung bình khá (01 đơn vị); tỉ lệ xếp loại trung bình (02 đơn vị).

 

Khối phường: 02 đơn vị xếp loại tốt; 03 đơn vị xếp loại khá. 

 

Từ kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 cho thấy tỉ lệ các cơ quan xếp loại xuất sắc và loại tốt chưa cao, vẫn còn nhiều cơ quan xếp loại trung bình. Vì vậy để công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận nói chung, của từng cơ quan nói riêng đi vào nề nếp, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần có giải pháp thiết thực và tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức khắc phục những nội dung chưa làm tốt, cụ thể như sau:

 

- Rà soát, ban hành, điều chỉnh các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định và hướng dẫn của UBND quận.

 

- Kiểm tra về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của cơ quan, đơn vị và tổng hợp tình hình văn bản đến đã được giải quyết, chưa được giải quyết hàng tuần để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định; các văn bản đi phải được đăng ký vào sổ đăng ký văn bản đi và bản gốc văn bản đi phải được lưu tại bộ phận văn thư của cơ quan.

 

- Các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc lập hồ sơ công việc phải chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ công việc để giữ gìn toàn bộ các căn cứ cũng như tài liệu hình thành trong quá trình giải quyết công việc.

 

Mong rằng không dừng lại ở những gì đã đạt được, công tác đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong trong những năm tiếp theo, hướng đến việc nâng cao chất lượng đánh giá, tăng sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực của công tác này trên địa bàn quận.

 

Thủy Tiên, Phòng Nội vụ.

(Người đăng: tuanhn)