Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu chú trọng công tác GDQP-AN

    Nhằm thực hiện Luật giáo dục quốc phòng an ninh (QP-AN) một cách đồng bộ, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQP-AN có hiệu quả, Hội đồng GDQP-AN quận Liên Chiểu xây dựng chương trình công tác GDQP-AN năm 2014 với những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó có 8 nội dung cơ bản cần tập trung thực hiện:  Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12- CT/TW của Bộ chính trị, Nghị Quyết số 28-NQ/TW của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; kiện toàn Hội đồng NVQS, GDQP-AN quận và các phường, phát huy năng lực và trách nhiệm của các cơ quan thường trực Hội đồng trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN; duy trì và nâng cao chất lượng GDQP-AN toàn dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động trực quan; tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp, cử cán bộ đối tượng 2,3 tham dự các lớp  bồi dưỡng do cấp trên tổ chức đạt 100% chỉ tiêu; quận tổ chức 1 lớp bồi dưỡng cho cán bộ đối tượng 4 và chức sắc tôn giáo chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN; chỉ đạo các phường mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 5...

Hội nghị tổng kết công tác GDQP-AN 2013

    Qua hội nghị tổng kết năm 2013 vừa được tổ chức vào trung tuần tháng 3 cho thấy, công tác GDQP-AN luôn được quận Liên Chiểu chú trọng. Các địa phương, đơn vị thuộc quận nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác GDQP-AN. Hội đồng NVQS và GDQP-AN các phường thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác GDQP-AN theo kế hoạch. Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ được thực hiện đúng quy định. Trong năm đã cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng KTQP-AN tại thành phố 8 đ/c. Quận mở lớp bồi dưỡng kien thức QPAN cho 250 cán bộ đối tượng 4. Các phường mở lớp bồi dưỡng cho 124 cán bộ, đảng viên. Đồng thời tổ chức mở lớp GDQP-AN cho trên 1400 học sinh các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; thực hiện GDQP-AN cho trên 3000 học sinh các trường THPT. Ngoài ra, công tác GDQP-AN còn được tổ chức thông qua hoạt động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của quận. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương tại Hội nghị tổng kết công tác GDQP-AN năm 2013, Hội nghị nghiêm túc rút ra những mặt tồn tại để có hướng khắc phục. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN Quận Liên Chiểu Nguyễn Thanh Chương lưu ý: cùng với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, các địa phương cần tập trung làm tốt nhiệm vụ GDQP-AN; thực hiện nghiêm túc việc mở lớp bồi dưỡng KTQP-AN cho các dối tượng theo phân cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về QP-AN, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, diễn tập, hội thi, hội thao cho các LLVT, hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV, đẩy mạnh công tác dân vận ở cơ sở; cơ quan thường trực BCH Quân sự Quận Liên Chiểu và các địa phương thường xuyên theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình có liên quan đến nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn, kịp thời định hướng thông tin để giải quyết tốt những vấn đề có liên quan. Đồng thời thống nhất đưa nhiệm vụ GDQP-AN vào một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm.

 

Đông Phương