Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu ban hành Quy chế xét khen thưởng Tổ dân phố tiêu biểu.

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành  phố, năm 2013, Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động và vai trò to lớn của tổ dân phố trong đời sống dân cư.

 

Cụ thể như: Quận ủy Liên Chiểu ban hành Chỉ thị yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc quận phải có trách nhiệm giúp đỡ tổ dân phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là 04 nhiệm vụ trọng tâm; UBND quận ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 22/4/2013 về việc phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trực thuộc quận về tham gia sinh hoạt cùng với tổ dân phố và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 

Và hơn hết, để cỗ vũ tinh thần và tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tổ dân phố trên địa bàn quận trong công tác thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là 04 nhiệm vụ trọng tâm, UBND quận đã ban hành Quy chế xét khen thưởng tổ dân phố với danh hiệu: "Tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu quận Liên Chiểu" (Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu về việc ban hành Quy chế xét khen thưởng "Tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu quận Liên Chiểu").

 


Hội nghị triển khai Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 22/4/2013 của UBND quận Liên Chiểu

 

Theo Quy chế trên, việc bình xét tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu quận Liên Chiểu được thực hiện hàng năm nhằm biểu dương, tôn vinh tổ dân phố có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong đó có 04 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thiết thực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận Liên Chiểu. Quy chế cũng đã nêu rõ tiêu chí và sử dụng thang điểm 100 để đánh giá, bình xét "Tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu quận Liên Chiểu", cụ thể:

1. Kết quả việc thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm (80 điểm), trong đó:

a) Quản lý cư trú chặt chẽ (20 điểm);

b) Giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm (20 điểm);

c) Giúp nhau giảm nghèo (20 điểm);

d) Giữ gìn tốt vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư; bảo đảm và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị (20 điểm).

2. Kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ khác (15 điểm).

3. Điểm cộng (5 điểm).

4. Điểm trừ (5 điểm).

Với quy chế này, mỗi phường thuộc quận được xét chọn 03 tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu và đề nghị khen thưởng. Cụ thể:

- 01 Tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu hạng nhất với mức khen thưởng: 3.000.000 đ/tổ (Ba triệu đồng chẵn);

- 01 Tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu hạng nhì với mức khen thưởng: 2.000.000 đ/tổ (Hai triệu đồng chẵn);

- 01 Tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu hạng ba với mức khen thưởng: 1.000.000 đ/tổ (Một triệu đồng chẵn).

Riêng đối với phường Hòa Minh, do số lượng tổ dân phố lớn (274 tổ) nên được xét chọn thêm 02 tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu (tăng thêm 01 hạng nhì và 01 hạng ba).

 

Hàng năm, bên cạnh việc khen thưởng định kỳ cho các tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo UBND quận sẽ khen thưởng và trao tặng thêm danh hiệu "Tổ dân phố xuất sắc, tiêu biểu quận Liên Chiểu" tại Hội nghị tổng kết công tác tổ dân phố của mỗi phường.

 

Hoàng Chín - Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu.