Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Liên Chiểu ban hành Kế hoạch Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2013 UBND quận Liên Chiểu đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Liên Chiểu từ nay đến năm 2015. Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương về vị trí vai trò tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013 góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu lần thứ IV.

Theo đó, UBND quận Liên Chiểu sẽ tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của thành phố liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng; trong thời gian 01 tuần trước, trong và sau các ngày kỷ niệm: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; các ngày Đại hội Đảng bộ thành phố; Đại hội Đảng bộ quận; các dịp phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thành phố và quận phát động. UBND quận sẽ tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến đường trong địa bàn quận. Các khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung như: "Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015); Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta; Thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua; tất cả vì một thành phố Đà Nẵng bình yên và đáng sống…". Bên cạnh đó, sẽ tổ chức tọa đàm về thi đua yêu nước nhân Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6 hằng năm); biên soạn, xuất bản các ấn phẩm viết về phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền về phong trào thi đua tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, chú trọng tập trung cao vào dịp phát động thi đua.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND quận để kịp thời khen thưởng cho các cá nhân, tập thể điển hình tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước do UBND quận Liên Chiểu tổ chức hằng năm.                                                             

Phước Hạnh - Phòng Nội vụ