Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị - pháp luật chuyên môn hè năm 2013 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

Sáng ngày 8/8/2013 tại Hội trường UBND phường Hòa Khánh Bắc, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị - pháp luật chuyên môn hè năm 2013 cho gần 200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường trên địa bàn quận.

Lớp Bồi dưỡng chính trị pháp luật chuyên môn hè năm học 2013

Trong thời gian 03 ngày từ 08 đến 10/8/2013, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ được nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin, sự kiên định vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; đồng thời có nhận thức đúng đắn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo. Qua bồi dưỡng chính trị giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường được nghe giới thiệu tổng quan nội dung chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm  2013. Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2011 - 2020, Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị "Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn". Ngoài ra, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn được nghe tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương và nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp tục cụ thể hóa Kết luận, Chỉ thị phù hợp với điều kiện của nhà trường và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân; gắn với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục và công tác giảng dạy của giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)