Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra tháng 01 năm 2014.

Trong tháng 01 năm 2014, công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận đạt được một số kết quả sau đây:

 

1. Công tác thanh tra

 

Thanh tra quận tiến hành khảo sát các công trình xây dựng, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tiến hành các cuộc thanh tra theo Chương trình công tác thanh tra năm 2014 đã được Chủ tịch UBND quận phê duyệt.

 

2. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

a) Công tác tiếp công dân

 

Trong tháng, các cơ quan hành chính trên địa bàn quận đã tiếp 28 lượt/36 người (Cấp quận 15 lượt người, cấp phường: 13 lượt/21 người). Nội dung chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, dân sự giữa các hộ dân với nhau, việc hỗ trợ di dời giải tỏa và đền bù...

 

Qua công tác tiếp công dân đã kịp thời giải thích, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có những đề xuất với cấp có thẩm quyền trả lời và giải quyết kịp thời, dứt điểm các yêu cầu, nguyện vọng của người dân, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, không phát sinh điểm nóng, phức tạp gây mất trật tự xã hội.

 

b) Tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại

 

Trong kỳ không tiếp nhận đơn khiếu nại mới; Đơn kỳ trước chuyển sang: 01 đơn, nay đã giải quyết xong.

 

c) Tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn tố cáo

 

Trong kỳ không tiếp nhận đơn tố cáo mới.         

 

d) Tình hình tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh

 

Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 12 đơn, thuộc thẩm quyền 03 đơn, hiện nay đã giải quyết xong. Trong đó: Cấp quận tiếp nhận 09 đơn, không có đơn thuộc thẩm quyền; Cấp phường tiếp nhận 03 đơn (đều thuộc thẩm quyền giải quyết) và đã giải quyết xong.

 

Nội dung đơn kiến nghị, phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường, xây nhà trái phép... Kiến nghị, phản ánh của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

 

Ngoài ra, UBND quận và UBND các phường đã tiếp nhận và giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân với nhau, tổng số đơn tiếp nhận: 11 đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết: 11 đơn, kỳ trước chuyển sang: 03 đơn, tổng số đơn giải quyết trong kỳ: 14 đơn, đã giải quyết xong: 14 đơn. Trong đó:

 

- Cấp quận: Tiếp nhận 01 đơn (thuộc thẩm quyền giải quyết) và đã giải quyết xong.

 

- Cấp phường: Trong kỳ tiếp nhận 10 đơn (tất cả đều thuộc thẩm quyền); kỳ trước chuyển sang: 03 đơn; Tổng số đơn giải quyết trong kỳ: 13 đơn; Đã giải quyết xong: 13 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

 

Minh Toàn - Thanh tra quận Liên Chiểu.