Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2013.

Trong năm 2013, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận đạt được một số kết quả sau đây:

 

1. Về công tác thanh tra

 

Thanh tra quận đã triển khai và hoàn thành hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất do UBND quận giao, cụ thể:

a) Công tác thanh tra hành chính

Thanh tra quận đã hoàn thành 04 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch: 01 cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản tại 01 đơn vị; 03 cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thu chi các nguồn tài chính, ngân sách tại 03 đơn vị.

b) Công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra quận đã hoàn thành 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND phường Hòa Khánh Bắc và UBND phường Hòa Hiệp Bắc; đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại UBND phường Hòa Minh, UBND phường Hòa Khánh Nam và UBND phường Hòa Hiệp Nam.

c) Về hoạt động thanh tra đột xuất

Thanh tra quận đã triển khai và hoàn thành 02 cuộc thanh tra đột xuất do UBND quận giao: 01 cuộc thanh tra về quản lý dạy thêm, học thêm và 01 cuộc thanh tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị trên địa bàn quận.

Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những mặt làm được để đơn vị phát huy và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo việc thực thi nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Qua đó đã đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi các quy định, đề ra các chủ trương, chính sách quản lý hiệu quả; Mặc khác lấy kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng làm cơ sở đánh giá, đề nghị khen thưởng các đơn vị khối phường cuối năm.

 

2. Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

a) Công tác tiếp dân

Trong năm 2013, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn quận đã tiếp 271 lượt/384 người (cấp quận: 51 lượt người, cấp phường: 220 lượt/333 người). Trong đó:

- Tiếp thường xuyên: 266 lượt/379 người (cấp quận: 51 lượt người, cấp phường: 215 lượt/328 người);

- Tiếp định kỳ của lãnh đạo: 22 lượt người (cấp quận: 0 lượt người, cấp phường: 22 lượt người);

- Số đoàn đông người: 0 lượt người.

Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu nỗi cộm về công tác giải toả đền bù, hỗ trợ bố trí đất tái định cư trong các dự án, tranh chấp đất giữa các hộ dân với nhau, ô nhiễm môi trường… Qua công tác tiếp dân đã kịp thời giải quyết, xử lý thỏa đáng, đúng quy định của pháp luật các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của công dân hoặc có những đề xuất với cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết kịp thời, dứt điểm các yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân nên không phát sinh điểm nóng phức tạp gây mất trật tự.

b) Về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

- Tổng số đơn tiếp nhận: 138 đơn (cấp quận: 80 đơn, cấp phường: 58 đơn), trong đó: khiếu nại 03 đơn; kiến nghị, phản ánh 135 đơn.

- Tổng số đơn thuộc thẩm quyền: 73 đơn (01 đơn khiếu nại, 72 đơn kiến nghị, phản ánh);

- Số đơn đã giải quyết xong: 72/73 đơn, 01 đơn khiếu nại đang tiến hành giải quyết.  

Ngoài ra, trong năm 2013 UBND các phường tiếp nhận và giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân với nhau, tổng số đơn tiếp nhận: 92 đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết: 92 đơn, đến nay đã giải quyết xong 91/92 đơn, hình thức giải quyết toàn bộ hòa giải tại cơ sở (trong đó, hòa giải thành: 90 đơn, hòa giải không thành chuyển cấp trên: 01 đơn); kết quả giải quyết đã khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân 1.190m2 đất nông nghiệp và 800m2 đất màu.

 

3. Về công tác phòng, chống tham nhũng

 

Thanh tra quận thực hiện tốt chức năng giúp UBND quận quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn; tham mưu UBND quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tham mưu UBND quận hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra các phòng, ban, ngành, UBND các phường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

 

Trong năm 2013, các đơn vị thuộc quận đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức kê khai, công khai tài sản thu nhập đầy đủ; Từ đầu năm đến nay toàn quận không nhận được đơn tố cáo nào về hành vi tham nhũng và chưa phát hiện đơn vị nào có hành vi tham nhũng.

 

Thanh tra quận Liên Chiểu.