Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2014

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn quận theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch số 714/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014, UBND quận Liên Chiểu xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 với các nội dung như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

 

2. Trên cơ sở việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất giúp UBND quận đánh giá đầy đủ, toàn diện các nội dung về tình hình thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản pháp luật; kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

 

3. Việc theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, kết hợp theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn, trong đó gắn với hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước; góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2014.

 

4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Công tác theo dõi thi hành pháp luật phải được triển khai đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban, UBND các phường, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

 

II. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG THEO DÕI

 

1. Lĩnh vực theo dõi

 

a) Lĩnh vực trọng tâm:

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số Phòng, ban, ngành và các phường trên địa bàn quận Liên Chiểu, tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực: Thuế;

- Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực:  An ninh trật tự, an toàn xã hội; Quản lý trật tự đô thị.

 

b) Lĩnh vực khác:

Ngoài lĩnh vực trọng tâm nêu tại điểm a khoản 1 mục này, các Phòng, ban, ngành, UBND các phường vẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận được thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

 

2. Nội dung theo dõi

 

a) Các phòng, ban, ngành, UBND các phường trên địa bàn quận theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật;

- Tình hình tuân thủ pháp luật.

 

b) Đối với tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết;

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản;

- Tính khả thi của văn bản.

 

c) Đối với tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

 

d) Đối với tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

3. Các hoạt động để thực hiện công tác theo dõi

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:

- Tổng hợp thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

UBND quận tổng hợp thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ báo cáo của các phòng, ban, ngành, UBND phường theo các nội dung sau đây:

+ Số lượng, hình thức và tên văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành chậm tiến độ và lý do chậm tiến độ; số lượng văn bản không thống nhất, không đồng bộ và tính khả thi không cao;

+ Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

- Các Phòng ban, ngành, UBND phường thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp.

- Tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật hoặc qua Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các cấp.

- Thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng để đánh giá tình hình thi hành pháp luật.   

 

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:

- Phòng Tư pháp tham mưu UBND quận chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan liên quan kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Thuế; An ninh trật tự, an toàn xã hội và quản lý trật tự đô thị tại một số phòng, ban, ngành và các phường trên địa bàn quận;

- Các phòng, ban, ngành, UBND các phường trên địa bàn quận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật.

 

c) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:

- Các phòng, ban, ngành, UBND các phường tổ chức điều tra, khảo sát theo yêu cầu của tình hình thi hành pháp luật về từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác;

- Hoạt động điều tra, khảo sát có thể được thực hiện theo cơ chế cộng tác viên.

 

d) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật nêu tại Điểm a, b, c khoản này, các phòng, ban, ngành, UBND các phường xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau đây:

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật;

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;

- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;

- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;

- Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Trách nhiệm thực hiện

 

a) Phòng Tư pháp quận:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 của quận; Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và  UBND các phường trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm của quận năm 2014 nêu tại điểm a khoản 1 mục 2 Kế hoạch này;

- Tổng hợp kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn quận, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND quận để báo cáo UBND thành phố, Sở Tư pháp đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

 

b) Chi Cục Thuế quận, Công an quận: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 của ngành, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm như đã nêu tại điểm a khoản 1 mục 2 Kế hoạch này gửi Phòng Tư pháp để theo dõi, báo cáo UBND quận trong tháng 02 năm 2014;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị cấp dưới thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đặc biệt đối với việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2014;

- Phối hợp với Phòng Tư pháp xây dựng báo cáo chuyên sâu về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: thuế và an ninh trật tự trên địa bàn quận năm 2014 bên cạnh các nội dung, lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của ngành.

 

c) Các Phòng ban, ngành thuộc quận:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật của ngành trong tháng 2 năm 2014 (gửi Phòng Tư pháp để theo dõi, báo cáo UBND quận);

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật;

- Phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này;

- Định kỳ báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật theo các nội dung nêu tại Khoản 2 Mục II Kế hoạch này và báo cáo đột xuất (nếu có);

 

d) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân quận, Toà án nhân dân quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận. 

 

đ) UBND các phường:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 của địa phương chậm nhất trước ngày 20 tháng 02 năm 2014, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 như nội dung đã được xác định tại điểm a khoản 1 mục II Kế hoạch này (có thể bổ sung lĩnh vực trọng tâm khác tùy theo đặc điểm, tình hình của địa phương), gửi Phòng Tư pháp để theo dõi, báo cáo UBND quận;

- Phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển thực hiện hiệu quả Kế hoạch này;

- Định kỳ báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung nêu tại khoản 2 mục II Kế hoạch này, theo đúng thời hạn nêu tại khoản 3 mục này và các yêu cầu báo cáo đột xuất khác (nếu có);

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

 

2. Kinh phí thực hiện

 

- Kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên theo quy định về phân cấp ngân sách;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch quận có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí cho từng hoạt động được giao theo Kế hoạch và bố trí kinh phí đảm bảo điều kiện thực hiện hiệu quả Kế hoạch này và Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 của UBND các phường.

 

3. Chế độ báo cáo

 

Các Phòng ban, ngành, UBND các phường báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2014 gửi Phòng Tư pháp trước ngày 20/9/2014 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Sở Tư pháp đúng thời hạn quy định (số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến thời điểm báo cáo). Đồng thời gửi dữ liệu báo cáo về địa chỉ email: phongtuphaplc@gmail.com hoặc Thông qua địa chỉ "Văn phòng không giấy - Phòng Tư pháp": luydntk.

 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về UBND quận (thông qua Phòng Tư pháp) để chỉ đạo, giải quyết.

 

Duy Lộc – Phòng Tư pháp.