Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội Nông dân quận trong công tác xây dựng nông thôn mới

Trên cơ sở Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" (gọi tắt là Đề án 61) và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29/5/2012 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Đề án 61. Ngày 04/6/2013 Hội Nông dân và Ban Dân vận quận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 50-KH/QU về thực hiện Đề án" Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" tại quận Liên Chiểu nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X), Quyết định số 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện  một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2011 - 2020" và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29/5/2012 của Thành ủy Đà Nẵng nhằm xây dựng Hội Nông dân các cấp vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực sự là trung tâm nòng cốt  trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phân nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân; xây dựng nền nông nghiệp đô thị của quận phát triển toàn diện  theo hướng hiện đại bền vững.

Để Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Quận ủy đã ra Quyết định 411-QĐ/QU ngày 04/6/2013 Về việc thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" tại quận Liên Chiểu gồm 15 đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thuộc quận. Đồng chí Hà Thúc Liêu, Quận ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy làm Tổ Trưởng, đồng chí Nguyễn Thanh Chương, Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận làm Tổ phó. Đồng thời ra Quyết định số 412-QĐ/QU ngày 04/6/2013 về Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ chỉ đạo Đề án 61 tại quận Liên Chiểu.

Nguyễn Thị Hiền - PCT Hội Nông dân quận