Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội nghị triển khai Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa XI

Ngày 14/8/2013, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ẩn (Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy - Báo cáo viên Quận ủy), đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường) chủ trì hội nghị.

Phát biểu quán triệt hội nghị, đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường) nêu bật vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, những vấn đề đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết nghị tại Hội nghị lần thứ 7. Kết quả của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời gian tới. Những nội dung được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị lần này vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời cũng là những vấn đề liên quan trực tiếp đến các cấp, các ngành và từng người dân, nên được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên toàn phường đã được học tập, quán triệt những vấn đề cơ bản các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) gồm: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm bắt đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam