Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội nghị triển khai mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức phường

Ngày 03/8/2013, tại hội trường TTHC quận Liên Chiểu, UBND quận tổ chức Hội nghị triển khai mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức các phường thuộc quận.

Theo đó, mô hình này áp dụng phần mềm đánh giá công chức có sự kết hợp giữa các phương pháp: đánh giá theo mục tiêu/nhiệm vụ (Management by Objectives), đánh giá kết quả đầu ra (Outputs) và đánh giá phản hồi 360 độ (360 degree feedback) cho từng vị trí, chức danh (gồm tự đánh giá, đánh giá của đồng nghiệp, đánh giá của lãnh đạo trực tiếp, đánh giá của cấp trên). Đối tượng áp dụng là công chức hoặc hợp đồng lao động đảm nhận chức danh công chức phường, xã (trừ chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an) đang công tác tại UBND các phường, xã của Đà Nẵng.

Lãnh đạo, công chức các phường thực hành đánh giá kết quả làm việc

Tại Hội nghị, các công chức các phường được nghe phổ biến nội dung và nghiệp vụ đánh giá kết quả làm việc của công chức xã, phường; tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ điện tử và đánh giá kết quả làm việc của công chức xã, phường.

Việc đánh giá công chức theo mô hình trên được tiến hành hàng tháng để làm cơ sở đánh giá công chức cuối quý, cuối năm. Trong đó, kết quả thực hiện của công chức đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá công chức (60 điểm); tiếp đó là việc chấp hành chính sách pháp luật, đạo đức, lối sống, tinh thần kỷ luật (15 điểm); thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp và cơ quan, đơn vị (25 điểm). Ngoài ra còn có điểm thưởng cho công chức có thành tích và điểm trừ cho công chức có vi phạm.

Kết thúc mỗi quý, phần mềm sẽ hỗ trợ tính điểm bình quân của công chức. Kết quả điểm đánh giá và các thông tin chứng minh cần thiết sẽ được phần mềm tự động công khai sau khi Hội đồng đánh giá rà soát các trường hợp có điểm chênh lệch cao giữa cấp trên trực tiếp và công chức, công chức có thời gian nghỉ trong tháng dài gây ảnh hưởng tới công việc... và xét chọn cá nhân có kết quả làm việc xuất sắc (được hỗ trợ trên phần mềm đánh giá).

Tất cả các công chức đều có quyền xem điểm tự đánh giá, điểm thưởng và điểm trung bình cuối cùng của các công chức khác trong đơn vị thông qua công cụ "Công khai điểm đánh giá" trên phần mềm này. Tuy nhiên các điểm đánh giá chéo sẽ không được công khai nhằm đảm bảo tính khách quan và bảo mật thông tin của quá trình đánh giá.

Việc đánh giá kết quả làm việc là tiêu chí cho việc bình xét thi đua, khen thưởng; phân phối thu nhập và khoán chi phí hành chính trong cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở để sử dụng, quản lý, phát triển nghề nghiệp của công chức như đào tạo, bồi dưỡng và xem xét thực hiện các chính sách đãi ngộ.

Hoàng Chín - Phòng Nội vụ.