Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hội nghị phổ biến pháp luật.

Ngày 10/7, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội ban hành trong năm 2012 cho cán bộ chủ chốt của quận. Hội nghị được nghe báo cáo viên pháp luật của thành phố truyền đạt 5 chương, 41 điều của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 12 chương, 141 điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, tập trung vào các nội dung như phạm vi điều chỉnh; các nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung của luật để cán bộ chủ chốt nắm bắt và áp dụng vào thực tiễn công tác.

Q. Thắng